List- leugens en bedrog
leugens bedrog bijbel bergen

Hoe wij mensen worden bedrogen door list – leugens en bedrog en afgedreven worden van God en het goddelijke in onszelf.

Het kennen van de waarheid is bijna onmogelijk, want er zijn meer list – leugens en bedrog als dat de waarheid is verteld. Er is altijd waarheid te vinden in de list- leugens en bedrog, want het is ons altijd getoond. We hebben de waarheid over het bestaan altijd naar ons eigen beeld opgevat, het beeld dat is geschetst door het duister, de gevallen engel, de Satan en de Cabal.

Dit is echt een ongeziene oorlog waarin we zitten. Het misleiden van de mensheid die naar het beeld van God is geschapen door de Satan en zijn handlangers. Alles om God af te troeven. Het klinkt idioot en een jaar geleden had ik dat ook gezegd, maar als je eenmaal de kern van de list – leugens en bedrog kent, dan is er geen weg meer terug. Het is alleen erg moeilijk om dat te vertellen. Mensen geloven het niet en geloven niet. En mensen willen het niet zien omdat het makkelijker is om weg te kijken.

Als je de waarheid kent van de wereld en hoe alles is gegaan en de list – leugens en bedrog zijn omgezet in een schizofrene werkelijkheid, dan ben je verbijsterd. En als je de waarheid wilt delen omdat je mensen wilt ‘redden’, dan blijkt dat mensen niet gered willen worden. https://inspiratiolux.nl/de-waarheid/

Dan wordt jij weggezet als leugenaar, complotdenker, wappie, idioot en voor gek versleten. Daar waar je voor drie jaar terug nog iemand was met nuchter verstand, heldere kijk en blik op zaken.

Zo liep ik vorige week iemand tijdens mijn wandeling samen op. Ik had haar al eerder ontmoet en toen zaten wij allebei in het proces van de waarheid ontdekken. De waarheid van wat er allemaal gaande was in de wereld van leugens, list en bedrog. Hoe wij mensen altijd zijn onderdrukt en ons een worst is voorgehouden door middel van programmering. Ook wat er wordt verteld door de mensen die zeggen zich te begeven in de spirituele wereld, daar hadden wij beiden moeite mee, omdat het voor ons niet altijd klopte. “Je ziet het pas als je het doorhebt,” zei Johan Cruijff. Inderdaad dat klopt helemaal.

Als je in de waarheidsvinding terecht komt dan zie je dingen die je liever niet had willen zien. Dat zijn geen list – leugens en bedrog. Het gaat om geld en bloed. Het is een wereld die velen van ons niet kunnen bevatten.

Het is  de macht van de wereld niet te doen is om de mensen te behouden, maar een beeld te schetsen die compleet tegenover gesteld is van het mensbeeld gemaakt naar Gods beeld. Kijk maar naar de agenda genderneutraal. Het gaat over controle en precies het tegenovergestelde doen van wat ooit door God, de Bron van creatie van mensen en leven is bedoeld. En eerlijk nu ik in het bestaan en de voorzeggingen ben gedoken kom ik meer en meer te weten over het bewust afbreken van de aarde, de wereld en het universum.

Alles gaat over list – leugens en bedrog; macht, controle en beheersing. Het gaat over leven in vrijheid of leven in slavernij. En juist dit laatste valt nauwelijks te begrijpen met ons brein. Dat is iets van vroeger. Het is echt van alle dag. Als je goed oplet dan is dit niet zo moeilijk om te zien, maar het tegendeel is waar.

Het was inmiddels een jaar later, en spraken elkaar opnieuw. Zij had de wens geuit om mij nog een keer te spreken en zie aan, het werd vervuld. Zo werkt het universum. Zij had vele vervolgvragen en ik zocht bevestiging naar mijn zienswijze en nieuwgeleerde opvattingen over God, het leven en de mensheid. Waar ging het nu eigenlijk allemaal om? Denken wij mensen die bewust zijn dat we de nieuwe wereld gaan krijgen en dat alles dan ‘gewoon’ doordraait zoals wij ons leven hebben gekend?

De geschiedenis van het hoe en waarom wij zijn beland in deze situatie gaat terug sinds het bestaan van de mensheid. De geschiedenis herhaalt zich en de periode na Christus is heel relevant voor de voorzeggingen van het huidige tijdperk https://inspiratiolux.nl/bijbelse-tijden-herleven-de-eindtijd/

En zo kregen wij het over de bijbel en de betekenis van de mens en het beeld van de mens. Een dag voor God is 1000 de jaar, (Psalm 90:4; 2Petrus 3:5; Genesis 6) In 6 dagen schiep hij de aarde en de mensheid. De zevende dag is rust (1000 jarig vrederijk). Deze 6000 jaar komt terug in o.a. de wetenschap, de geofysica. Er vindt een verschuiving plaats van de polen, wat elke 6000 jaar plaatsvindt https://www.youtube.com/watch?v=z8f2jrvyOOY. Echter het wordt ons niet verteld, er zijn alleen maar list – leugens en bedrog én een andere agenda.

Aan het einde van ons gesprek kwamen we tot dezelfde conclusie, waar het nu omgaat is dat je je realiseert dat de mens één is. Dat het beeld van de mens alleen bestaat zoals God de creator het heeft bedoeld. Dat de beweging van het duister is om het menszijn te verkrachten en alleen maar verwarring en angst te zaaien. En dat is precies wat er nu gebeurt. Wie in de angst blijft zitten zal kiezen voor de makkelijkste weg van zekerheid. Voor list – leugens en bedrog en zal de waarheid niet willen zien. En dat terwijl ons kracht is gegeven om uit de angst te blijven (Spreuken 1:33 Maar wie naar Mij luistert, zal veilig wonen, hij zal vrij zijn van angst voor het kwaad).

Alles vraagt om terug te gaan naar de oorsprong van de kern van het bestaan. Loslaten van alle gehechtheid aan materialisme en mensen, en uit de angst te blijven door geloof, hoop en liefde. Want God heeft ons niet gegeven een geest van bangheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid (2Timotheus 1:7). Vertrouwen op het goddelijke in jezelf en op God, of vertrouwen op God en het goddelijke in jezelf.

Terug naar het beeld van de mens zoals oorspronkelijk is bedoeld. Wij zijn allen één en NIET afgescheiden. We zijn het mannelijke en het vrouwelijke en niet meer dan dat. En al geloven wij allebei in God, we realiseerden ons ook dat wij allen God in ons hebben. Alleen de mensen spelen voor God en zijn bezig de maakbare wereld te creëren en dat is nooit de bedoeling geweest van mensenlevens. Maar hoe vertel je dit en breng je dit over?

In het echte leven gebeurt het, kijk goed om je heen en zie de list – leugens en bedrog. Er staat ons nog heel veel te wachten zoals voorzegt in de profetieën, daar kunnen wij zelf wat aan doen. Vanuit zijn liefde voor iedereen (Romeinen 9:33) wil God dat iedereen behouden wordt. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek (heiden), want dezelfde Heer van allen is rijk jegens allen die Hem aanroepen (Romeinen 10:12).

En als wij mensen de opvatting hebben dat wij alleen één zijn, dan kunnen wij dat. Zoals mijn gespreksgenoot zei:” Als jij iemand doodschiet, dan schiet je zelf dood.”

Realiseer je dat het gaat het om goddelijke in jezelf te leren zien en dat het niet alleen om liefde voor jezelf gaat. Het is belangrijk in de kern te weten wie je echt bent, het zelfbewustzijn te ontwikkelen. Rechtvaardigheid, betrouwbaar, trouw en respect, verantwoordelijkheid en onvoorwaardelijk in alles en geloof in de verlossing. Romeinen 10: 8-11 Maar wat zegt zij? ‘Het woord is dichtbij u, in uw mond en in uw hart’. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken: dat, als u met uw mond Jezus als Heer zult belijden en met uw hart geloven dat God Hem uit [de] doden heeft opgewekt, u behouden zult worden. Want met [het] hart gelooft men tot gerechtigheid en met [de] mond belijdt men tot behoudenis. Want de Schrift zegt: ‘Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden’.

Juist vanuit de overtuiging dat we alleen één zijn en samen een familie, zonder af gescheidenheid. En het is een geruststellende gedachte als je weet dat je de volledige waarheid over list – leugens en bedrog niet hoeft te kennen om in je eigen licht te gaan staan.

In de wereld zijn vele (on)waarheden en religies gebracht. Het bestaan en het leven van de mensheid is opgeschreven door Gods woord in de bijbel en de geschriften die nooit zijn opgenomen. Het is verassend waar. De Bijbel is niet gebonden aan religie, alleen dat is er van gemaakt. Hierdoor zijn we als mensen ongelofelijk in verwarring gebracht en op het verkeerde been gezet. Door list – leugens en bedrog. De kerk heeft hier zelfs een uiterst kwalijke rol in gehad en haar eigen belangen en macht vertegenwoordigd. Daardoor zijn mensen ver weggedreven van wie we in de oorsprong zijn https://inspiratiolux.nl/bewustzijn-de-toestand-tussen-slapen-en-ontwaken/.

We spraken over de huidige tijd, de eindtijd. Mattheus 24 beschrijft wat er staat te gebeuren en in de laatste dagen zullen kritieke tijden aanbreken (2Tmotheus 3:1-5). De ongeziene oorlog is een oorlog tussen God en de satan en wordt uitgespeeld op aarde. God maakt hier een einde aan (Timotheüs 3:1). En mijn geloof is dat moeder Aarde echt niet toestaat wat het duister allemaal van plan is en list – leugens en bedrog kan blijven opdringen en volhouden.

Ze wordt geholpen door Vader zon en God heeft een Plan, https://inspiratiolux.nl/de-waarheid/. Er is maar een ding wat jou kan redden. Keer terug naar de bron van ons bestaan, God en het goddelijke in jezelf. God is een grote energie (kijk naar de zon) die ons allen wil behouden. Om behouden te worden zorg dan dat je Gods goedkeuring krijgt in de naam van Jezus (Jacob 4:8). Uit eigen ervaring kan ik vertellen dat dit echt heel echt is. En soms kan ik het nog niet geloven https://youtu.be/JzzUg2v4VCs.

Beiden hebben hier mee geworsteld, wel gelovig opgevoed, maar we waren het vergeten. En dan blijken er verassend veel mensen zich passages te herinneren uit de bijbel. Over de voorzeggingen en wat de bedoeling is van het leven. Dat hoeft niet in de kerk te worden beleden, in gesprek gaan met God, in de naam van Jezus kan overal en altijd.

Zo trokken wij samen de conclusie dat het kan helpen om te begrijpen waarom de puinhoop in de wereld, Nederland en in de maatschappij zo groot is door alle list – leugens en bedrog. Het kan het zeker helpen om de waarheid achter de leugens, list en bedrog te kennen. Alleen realiseer je dan dat je in een soort rouw kan belanden, waarbij je alle fasen doorloopt. De fasen die door Kubbler- Ross zijn omschreven; ontkenning; boosheid; onderhandelen; verdriet/depressie; aanvaarding. Zo vertelde mijn gesprekspartner dat haar broer was overleden en ze vertelde me dat ze zeker wist dat dit ten gevolge van de vier sluiten kwam. Alleen dat komt nooit boven tafel. En ieder kiest zijn pad op aarde, een onverklaarbaar fenomeen.

In de maatschappij zie je verschillende stadia terug en ieder mens zit in een ander stadium. Het heeft geen zin om daaraan te gaan trekken en ze de waarheid onder de neus te houden. Het werkt alleen maar averechts.

Vergeef jezelf voor list – leugens en bedrog, voor handelingen die niet zuiver waren. Want zonden heeft ieder de mens. Hierdoor treedt de wet van oorzaak en gevolg in werking. Dit is een natuurlijke wetmatigheid. Vergeef jezelf en zuiver je geweten, want daar gaat het om bij bekeren. Ook een zwaar woord, maar maak het licht. Ik lig echt niet de hele dag op mijn knieën. Praat met God in de naam van Jezus Christus en het zal je vergeven worden.